Algemene Voorwaarden DJ Mark More 2022

1. Op alle overeenkomsten gesloten tussen partij 1: DJ Mark More
(hierna DJ MARK MORE te noemen), partij 2: Opdrachtgever of huurder en partij 3:
Artiest zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Deze
voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie
http://www.activedancemusic.nl/Algemene+Voorwaarden. Opdrachtgever
verklaart bij het akkoord geven per mail, fax of post op de bevestiging van
zijn/haar telefonische boeking, dan wel online boeking, alle algemene
voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.

2. Optie.

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een optie te plaatsen voor
een optreden van DJ MARK MORE of artiest op een bepaalde datum. Deze optie
betekent dat de opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting,
gedurende zeven (14) dagen een eerste recht heeft om DJ MARK MORE/artiest te
boeken op de optiedatum. Indien een derde een boeking wil plaatsen op
de optiedatum van de opdrachtgever, dan krijgt de opdrachtgever 48 uur
de tijd om zijn eerste recht tot boeken uit te oefenen. De opdrachtgever
zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien de
opdrachtgever niet binnen 48 uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste
recht tot boeken, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.

3. Opdrachten.

3.1 Opdrachten op elektronische wijze tot stand gekomen zijn eerst
geldend vanaf het moment dat Opdrachtgever akkoord geeft aan DJ MARK MORE.
Het akkoord kan opdrachtgever te kennen geven per mail, fax of post.
3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog
verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de
opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan DJ MARK MORE ter kennis zijn gebracht.
Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de
tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever,
tenzij deze wijzigingen schriftelijk door DJ MARK MORE zijn bevestigd en daarbij door
Opdrachtgever voor akkoord zijn getekend en per mail zijn verzonden naar
DJ MARK MORE.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook,
schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht,
die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of
opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra
in rekening gebracht.

4. Optreden in het buitenland.

DJ MARK MORE behoudt zich het recht voor om een eventueel optreden in het
buitenland voorrang te geven boven een reeds geboekt optreden. Dit
recht kan door DJ MARK MORE slechts worden uitgeoefend nadat door DJ MARK MORE tijdig is
gezorgd voor een volwaardig alternatief van vergelijkbare kwaliteit en
gelijke kosten. DJ MARK MORE zal opdrachtgever hier tijdig schriftelijk of per e-mail
van op de hoogte brengen en gezamenlijk met opdrachtgever het
alternatief bespreken. Indien een optreden in het buitenland korter dan 8
weken voor het optreden voor opdrachtgever wordt geboekt, is voormeld
recht niet van toepassing.

5. Betalingsvoorwaarden.

5.1 Betaling van de gage van de op elektronische wijze tot stand gekomen
opdrachten vindt rechtstreeks plaats tussen DJ MARK MORE /artiest voor aanvang
van de show tenzij anders schriftelijk of per email overeengekomen is met
DJ MARK MORE.
5.2 Facturen ter zake van door DJ MARK MORE aanvaarde opdrachten dienen zonder
korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
5.3 Betalingen per bank dienen te geschieden door overmaking op de
bankrekening van DJ MARK MORE. Contante betalingen dienen vooraf te geschieden.
5.4 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan DJ MARK MORE is
opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist,
vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding
verschuldigd van 1% per maand, tot aan de datum der algehele
voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte
van de maand als een gehele maand gerekend.
5.5 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever
aan DJ MARK MORE komen alle daardoor aan DJ MARK MORE veroorzaakte kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die
deze des verzocht onverwijld aan DJ MARK MORE zal vergoeden. De
buitengerechtelijke incassokosten van DJ MARK MORE worden gefixeerd op 15% van
het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50.

6. Verhuur.

6.1 De huurprijzen worden berekend per stuk per 24 uur. Er wordt een
waarborg gevraagd (borgsom/ID kaart/ paspoort) indien er sprake is van
uitsluitend verhuur. Huursom geschiede contant bij afgifte van de
goederen, tenzij anders overeengekomen in het contract.
6.2 Bij het afnemen van de apparatuur is de opdrachtgever verplicht
dubbele legitimatie te tonen d.w.z. legitimatie en een recentelijk giro- of
bankafschrift.
6.3 De teruggave van de apparatuur dient voor het einde van de
huurperiode te geschieden, met inachtneming van de in de overeenkomst
vermelde tijden. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de
opdrachtgever tot op de dag van teruggave een vergoeding schuldig van
100% van het huurtarief per 24 uur voor de betrokken apparatuur, een en
ander onverminderd met eisen voor schadevergoeding en/of kosten voor
het (laten) terughalen van de apparatuur.
6.4 Na teruggave van de apparatuur volgt teruggave van de
borgsom/ID/paspoort.
6.5 Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en lenzen,
schade aan of zoekraken van onderdelen, is DJ MARK MORE gerechtigd de daaruit
voortvloeiende kosten op de opdrachtgever te verhalen.
6.6 Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren aan
derden zonder schriftelijke toestemming van DJ MARK MORE, tenzij anders
overeengekomen met DJ MARK MORE.
6.7 Lamprisico: Doorgebrande lampen worden, indien bij DJ MARK MORE ingeleverd,
niet in rekening gebracht. Voor niet ingeleverde lampen zullen
vervangingskosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.8 Indien na teruggave van de gehuurde apparatuur deze niet direct
gecontroleerd wordt op defecten, zal de DJ MARK MORE dit alsnog binnen 24 uur
controleren en eventueel geconstateerde defecten doorberekenen aan de
huurder.

7. Annuleringsrecht.

Annuleringen dienen te worden gedaan per fax of per aangetekend
schrijven. Bij annulering door opdrachtgever zijn annuleringskosten
verschuldigd. Deze kosten worden berekend conform de volgende staffel:
Tijd tot het moment van opdracht % verschuldigd van totaalbedrag Langer
dan 1 jaar 10 %
Tussen 1 maand en 1 jaar 25 % Tussen 1 week en 1 maand 50 % Korter dan
1 week 100%. Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met
onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor
rekening van de annulerende partij.

8. Prestaties DJ MARK MORE/artiest.

De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke
prestatie van DJ MARK MORE/artiest. DJ MARK MORE/artiest heeft het recht het geluidsvolume
te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een
geluidsbegrenzer/ limiter is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per
e-mail overeengekomen.

9. Garanties en verplichtingen.

9.1 Contacten tussen opdrachtgever en artiest dienen niet gebruikt te
worden ten behoeve van vervolgopdrachten zonder tussenkomst van
DJ MARK MORE.
9.2 DJ MARK MORE/artiest verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar
beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de
opdrachtgever beoogde doel. DJ MARK MORE garandeert dat alle beschrijvingen,
foto’s, audio- en videomateriaal op de site www.activedancemusic.nl
representatief zijn voor DJ MARK MORE. DJ MARK MORE/artiest zal op tijd aanwezig zijn voor de
show.
9.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot
afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
9.4 Indien DJ MARK MORE een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de
keus hebben, hetzij te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in
onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te
verlenen.
9.5 DJ MARK MORE aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken,
veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen
van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
9.6 Indien DJ MARK MORE/artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of
verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden.
Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter
beschikking stellen. DJ MARK MORE zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo
spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
9.7 Mocht door overmacht een artiest van DJ MARK MORE niet kunnen optreden,
dan zal DJ MARK MORE u kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief.
DJ MARK MORE zal, indien artiest door ziekte of ongeval verhinderd is om op te
treden, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. DJ MARK MORE zal in een
dergelijk geval alles in het werk stellen om een vervangende act van
vergelijkbaar niveau op te laten treden.
9.8 Indien DJ MARK MORE krachtens voorgaande artikelleden aansprakelijk is jegens
opdrachtgever, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat DJ MARK MORE
aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist
uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.
9.9 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van
de opdracht mogelijk. DJ MARK MORE is niet aansprakelijk voor druk- schrijf- en/of
telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of
prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van
offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van DJ MARK MORE
als bindend.

10. Overmacht.

10.1 Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig
overheidsoptreden of overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst
beschouwd. Het ontbreken van de vereiste vergunningen geldt niet als
overmacht en opdrachtgever zal in dat geval de volledige afgesproken
gage
aan DJ MARK MORE uitbetalen.
10.2 Storingen in het bedrijf van de opdrachtgever tengevolge van
overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten,
terroristische aanslagen, overstroming, gesloten scheepvaart en andere
stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of
stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand,
machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden
van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege en andere
onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de
uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken)
ontslaan DJ MARK MORE van het nakomen van de overeengekomen
termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien
hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan
doen gelden.

11. Aansprakelijkheid.

11.1 De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor
rekening en risico van de opdrachtgever.
11.2 DJ MARK MORE aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van derden indien
schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van huurder met
betrekking tot de gehuurde apparatuur. Bij verhuur is DJ MARK MORE nimmer
aansprakelijk voor schade ontstaan door diensten van bedienend
personeel ter beschikking gesteld door DJ MARK MORE, behalve in geval van -door
opdrachtgever te bewijzen- opzet of grove schuld van DJ MARK MORE. In geen geval
zal de aansprakelijkheid van DJ MARK MORE verder gaan dan het opnieuw ter
beschikking stellen van apparatuur en eventueel bedienend personeel.
DJ MARK MORE is niet aansprakelijk voor enige schade aan of zoekraken van de
verhuurde apparatuur in de overeengekomen huurperiode, deze komt
geheel
ten laste van de opdrachtgever, opdrachtgever is dus aansprakelijk voor
schade aan apparatuur.
11.3 Gedurende de tijd dat de gehuurde apparatuur is ondergebracht bij
opdrachtgever is deze aansprakelijk voor schade, vermissing en/of
inbeslagname ervan. Bij vermissing van de apparatuur wordt de
vervangingswaarde in rekening gebracht bij de huurder en zo mogelijk
direct afgeschreven van de creditcard account.

12. Schadevergoeding.

12.1 Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur,
vervoermiddelen, crew en toebehoren van DJ MARK MORE zowel in eigendom als
ingehuurd, veroorzaakt door opdrachtgever en/of het aanwezige publiek,
wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde
vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het
gebied van instrumenten en geluidsapparatuur.
Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is
toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. DJ MARK MORE is niet aansprakelijk
voor schade van welke aard dan ook, die opdrachtgever/huurder, diens
personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien
van eventuele schade die de opdrachtgever/huurder lijdt doordat de
gehuurde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, indien DJ MARK MORE geen
verwijt kan worden gemaakt voor het niet goed functioneren van de
gehuurde apparatuur.

13. Recht van reclame.

Indien één van de contractanten meent dat de ander zich niet aan de
bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste
hiervan binnen 48 uur na afloop van het optreden per aangetekende brief
en met redenen omkleed melding bij de andere contractant.

14. Aanwezigheidsduur DJ MARK MORE.

In de gage inbegrepen zijn de afgesproken showtijden van DJ MARK MORE met
voorafgaand de berekende opbouwtijd. Voor elk uur extra en/of buiten
deze tijdsperiode zal bovenop de standaardgage een meerprijs van €. 30,-
per uur per aanwezig personeelslid van DJ MARK MORE worden berekend tenzij
anders
schriftelijk of per e-mail overeengekomen.

15. Overnachting Artiesten van DJ MARK MORE.

Indien sprake is van een reisafstand van tenminste 250 kilometer voor
DJ MARK MORE/artiest (enkele reis), zal opdrachtgever voor DJ MARK MORE/artiest een
hotelovernachting inclusief ontbijt ter beschikking stellen voor de nacht
volgend op het optreden door DJ MARK MORE/artiest van DJ MARK MORE. Per lid van DJ MARK MORE zal
een separate hotelkamer ter beschikking worden gesteld. De hotelfaciliteit
is van een redelijke kwaliteit (tenminste twee sterren conform ANWB
classificatie).

16. Voorzieningen.

16.1 Opdrachtgever zorgt voor een deugdelijke stroomvoorziening
bestaande uit het in de bevestiging aantal opgegeven vrije groepen van elk
16 ampère/220 Volt binnen een straal van vijf meter van de werkplek.
16.2 Opdrachtgever zal in het geval van aanwezigheid van trappen tussen
de laad/losplaats en de werkplek zorgen voor voldoende mankracht
tijdens het verplaatsen van de apparatuur over deze trappen (zowel bij
opbouwen als afbouwen).
16.3 De opdrachtgever zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor de
gehele DJ MARK MORE crew binnen een straal van 200 meter van de locatie. Indien
er sprake is van te maken parkeerkosten, zal opdrachtgever deze aan DJ MARK MORE
vergoeden. De laad/losplaats voor DJ MARK MORE zal maximaal 20 meter van de
toegewezen werkplek zijn verwijderd. De minimaal benodigde werkplek
van DJ MARK MORE is afhankelijk van de grootte van de show. Tenzij anders
overeengekomen gebruikt DJ MARK MORE een ruimte van 6 bij 3 meter.
16.4 De opdrachtgever zorgt ervoor dat gedurende de opbouwtijd de zaal
vrij is van bezoekers en de werkplek vrijgemaakt is en gereed voor opbouw
van de apparatuur.
16.5 Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever
voor stukjes, liedjes, etc is enkel toegestaan na overleg en goedkeuring
vooraf.
16.6 Opdrachtgever zal voor aanvang van het optreden zorgen voor een
warme maaltijd en een afsluitbare kleedruimte voorzien van stromend
water voor de gehele crew van DJ MARK MORE.

17. Veiligheid.

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van DJ MARK MORE, artiesten van
DJ MARK MORE, crew en andere begeleiders. Werkplek DJ MARK MORE en kleedkamer zijn
slechts toegankelijk voor personen die daarvoor toestemming hebben van
DJ MARK MORE.

18. Buma.

De BUMA rechten komen voor rekening van opdrachtgever.

19. Geldigheid op elektronische wijze gesloten overeenkomst.

DJ Mark More, artiest en opdrachtgever erkennen elektronische
communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet
ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

20. Toepasselijk recht.

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Amsterdam.